ELGOIBARKO EUSKARA


HONI BURUZ

Lan hau Elgoibarko Izarraren ekimenez eta Elgoibarko Udalaren laguntzaz egindako proiektu baten ondorioa da. Jesus Mari Makazaga Eizagirre euskal filologo  elgoibartarra da egilea, berak aztertu baitu Elgoibarko Euskara. [informazio gehiago]

 


Berbak, egiturak eta irakurgaiak

Egilea: Jesus Mari MakazagaAURKIBIDEA


“ELGOIBARKO EUSKARA” LIBURUA

eeliburua

Elgoibarko Euskarari buruzko liburuaren aurkezpena:

 


“ELGOIBARKO AHOZKO EUSKARA” DOKTORETZA-TESIA

egilea: Jesus Mari Makazaga

eeliburua

 

3.1. ADITZ TAULAK

 

3.1.1. ADITZ LAGUNTZAILEA

 

3.1.1.1. NOR (DA aditza)

¬ INDIKATIBOA, AHALERA, SUBJUNTIBOA eta AGINTERA12

OrainaIraganaAhalera -
Oraina
Ahalera -
Iragana
Subjuntiboa -
Oraina
Subjuntiboa -
Iragana
Agintera
NInaiz
nok
non
nitzan
nitzuan
nitzunan
neike
neikek
neiken
neikian
neikian
neikiñan
ne(d)iñne(d)iñ---
HIhaiz
haiz
hitzan
hitzanan
heike
heike
heikian
heikenan
he(d)iñhe(d)iñhadi
hadi
HURAda
dok
don
zan
zuan
zunan
leike
leikek
leiken
zeikian
zeikian
zeikiñan
de(d)iñze(d)iñbedi
GUgara
gaittuk
gaittun
giñan
giñuan
giñunan
geinke
geinkezak
geinkezan
geinkian
geinkian
geinkenan
gaittezen
/
gaittian
ginttezen---
ZUzara
/
zera
ziñanzeinkezeinkianzaittezen
/
zaittian
zinttezenzaitte(z)
ZUEKzerateziñatenzeinkiezeinkienzaittezten
/
zaittien
zinttiezenzaittezte
HAIEKdira
dittuk
dittun
ziran
zittuan
zittunan
leikez
leikezak
leikenaz
zeikezen
zeikiazen
zeikiñazen
daittezen
/
daittien
zittezenbittez

 

¬ BALDINTZA HIPOTETIKOA

BaldintzaOndorioa
NIbanitznitzake
HIbahitz
bahitz
hitzake
hitzake
HURAbalitzlitzake
GUbagiñagiñake
ZUbaziñaziñake
ZUEKbaziñateziñakie
HAIEKbaliralirake

 

NOR SAILEKO ADITZEI BURUZKO OHARRAK:

1. Hiztun zaharrek gara eta zara darabilte, baina baita gera eta zera ere. Gazteagoen artean, ordea, gera eta zera dira nagusi.

2. Oso adinekoek zuek etorri zara forma ere gordetzen dute, nahiz jadanik ia galdua den.

3. Indikatibo iraganeko giñuan-ekin batera, giñuazen bezalako forma erredundanteak ere erabiltzen dira.

4. O / U alternantzia gertatzen da iraganeko adizki batzuetan: nitzonan / nitzunan, zonan / zunan, giñunan / giñonan, zittunan / zittonan.

5. Leiket, leikezu eta gisakoak berriak dira. Are berriagoak leikedot, leikedizut modukoak. Kontua da gaur egun leike- hartzen dela ahalerazko adizki guztien errotzat eta horren gainean eraikitzen direla aditz guztiak.

6. Gaittezen, zaittezen, daittezen aditz formekin batera, erabiltzen dira beste hauek ere: gaittian, zaittian, zaittien, daittian.

7. Berez aginterazko formarik ez duten pertsonetan (bigarren pertsonak ez diren guztietan), subjuntiboko formek balio dezakete agintera egiteko (modu ahulagoan eta zeharkakoagoan bada ere). -eLA atzizkiarekin ere erabil daiteke subjuntibo hori: Etorri daittiela jolas egin nahi deben ume guztixak.

8. Subjuntiboan, singularreko pertsonetan, A / E alternantzia gertatzen da: ne(d)iñ / na(d)iñ, he(d)iñ / ha(d)iñ, de(d)iñ / da(d)iñ.

9. Aginterazko hadi forma (etorri hadi hona), R / D alternantziaren ondorioz, oso normala da hari ebakitzea: etorri hadi / etorri hari.

 

ERABILERA ADIBIDEAK (NOR saila, indikatiboa)

—Umetan ardizaiñ ibilli nitzuan beti.

—Elgoibarrera etortzen zittuan Trinidadietan eta San Bartolomietan.

—Gazteena zuan hori, hamabi urte edo jaukazen.

—(...) eta hi ez hitzan enteratzen lau ala hamar kendu zixazen.

—Askok adarra joten esan juek: ez haiz zahartu, txarri hori! —Geruo eta gaztiago egitte(n) haiz.

—Esaten juen (sorgiñak) katiak arrastaka zittuela ibiltzen ziela ...

—Bueno, amamana edo aittittana jungo gara basarrira, egun batzuk pasatzera.

Juten giñuazen, eta kriston bakillau-janak egitten genduzen.

—Segundan nabillela, neure alboko laguna zein tzan akordatze(n) naiz.

 

3.1.1.2. NOR-NORI (ZAIT aditza)

¬ INDIKATIBOA

OrainaOraina (pl.)IraganaIragana (pl.)
NIRIjata
jatak
jatan
jataz
jatazak
jatanaz
jatan
jat(i)an
jatanan
jatazen
jatazen
jatanazan
HIRIjak
jan
jaz
janaz
jaan
janan
jazen
janazen
HARIjako
jakok
jakon
jakoz
jakuaz
jakonaz
jakon
jakuan
jakonan
jakozen
jakuazan
jakonazan
GURIjaku
jakuk
jakun
jakuz
jakuaz
jakunaz
jakun
jakuan
jakunan
jakuzen
jakuazen
jakunazen
ZURIjatzujatzuzjatzunjatzuzen
ZUEIjatzuejatzuezjatzuenjatzuezen
HAIEIjakue
jakuek
jakone
jakuez
jakuezak
jakonez
jakuen
jakuen
jakonen
jakuezen
jakuezen
jakonezen

 

¬ AHALERA eta SUBJUNTIBOA

Ahalera -
Oraina
Ahalera -
Oraina (pl.)
Ahalera -
Iragana
Ahalera -
Iragana (pl.)
Subjuntiboa -
Oraina
Subjuntiboa -
Iragana
NIRIleikitt
leikidak
leikidan
leikidaz
leikidazak
leikidanaz
zeikidanzeikidazandakidanzakidan
HIRIleikik
leikiñ
leikezak
leikenaz
zeikian
zeikiñan
zeikiazan
zaikiñazan
dakixan
dakiñan
zakixan
zakiñan
HARIleikixo
leikixok
leikixon
leikixoz
leikixozak
leikixonaz
zeikixonzeikixozandakixonzakixon
GURIleikigu
leikiguk
leikigun
leikiguz
leikiguzak
leikigunaz
zeikigunzeikiguzandakigunzakigun
ZURIleikizuleikizuzzeikizunzeikizuzandakizunzakizun
ZUEIleikizueleikizuezzeikizuenzeikizuezandakizuenzakizuen
HAIEIleikixue
leikixuek
leikixone
leikixuez
leikixuezak
leikixuenaz
zeikixuenzeikixuezandakixuenzakixuen

 

¬ BALDINTZA HIPOTETIKOA

¬ BALDINTZA

Objektu
singularra
Objektu
plurala
NIRIbalitzatbalitzataz
HIRIbalitzak
balitzan
balitzaz
balitzanaz
HARIbalitzakobalitzakoz
GURIbalitzakubalitzakuz
ZURIbalitzazubalitzazuz
ZUEIbalitzazuebalitzazuez
HAIEIbalitzakuebalitzakuez

 

¬ ONDORIOA

Objektu
singularra
Objektu
plurala
NIRIlitzakittlitzakidaz
HIRIlitzakik
litzakin
litzakiaz
litzakiñaz
HARIlitzakixolitzakixoz
GURIlitzakigulitzakiguz
ZURIlitzakizulitzakizuz
ZUEIlitzakizuelitzakizuez
HAIEIlitzakixuelitzakixuez

 

NOR-NORI SAILEKO ADITZEI BURUZKO OHARRAK:

1. Indikatibo iraganeko zutabean, jatan, jakon, jakun, jatzun eta horrelakoak dira nagusi; entzuten dira, hala ere, zitzatan, zitzakon, zitzakun, zitzazun eta horrelakoak, Gipuzkoako hizkeren eraginez.

2. Jatak bezala, jatek ere entzuten da. Bai eta jatan eta jatian bezala jaten eta jatien ere.

3. Lehen pertsonako iraganeko bi forma, Yrizarrek dioen bezala, azentuak bereizten ditu: jatán / játan. Lehenbizikoa aditz forma neutroa da, eta bigarrena alokutiboa. Forma neutroan, bestalde, entzun daiteke jaten forma ere.

4. Pluralgilea ez da beti erabiltzen: batzuetan desagertu egiten da. Oso arrunta da, adibidez, jakuezen-ekin batera jakuek ere erabiltzea (oin dala astebete jausi egin jakuen txanpon batzuk); jatazak bezala, jatak; jakuaz bezala, jakok eta jakuk; leikixozak bezala, leikixok; eta abar.

5. Jakina, beti dago zenbait forma esan beharrean, era perifrastikoan esateko modua, eta era horiek asko erabiltzen dira; adibidez, etorri jatazen-ekin batera, neregana etorri zittuazen esatea.

6. Ahoskerari dagokionez, ohiturazko aditz nagusiekin Nor-nori paradigmetako j- askotan desagertu egiten da, bokal arteko posizioan egokitzen baita halakoetan: etortzen jata etortze(n) jata etortze (j)ata.

7. Beste ahoskera-kontu bat ere aipatu behar Nor-nori aditz hauetan. Ezezko formetan, EZ ukapenaren ondoren egokitzen da sarritan hasierako j- duten adizkiak; halakoetan, hau gertatzen zen orain arte sistematikoki: ez jako gustatzen etxako gustatzen. Gazteen hizkeran, indarra galtzen ari da bilakabide fonologiko hau, eta ez jako gustatzen erabiltzen dute batez ere.

8. Nor-nori adizkietan, ahalera ez da gehiegi erabiltzen gaur egun; hirugarren pertsonei dagozkienak erabiltzen dira gehien, baina horiek ere gehiegi ez.

9. Nor-nori adizkietan, ez dira erabiltzen aginterako formak.

10. Subjuntibokoak ere ia ez dira erabiltzen.

11. Ahalezko formetan ere, batez ere iraganean, hutsuneak nabari dira: gehiegi erabili eta landu ez diren seinale, inondik ere.

 

ERABILERA ADIBIDEAK (NOR-NORI saila, indikatiboa)

Etxatak ahiztuko sekula.

—Hola, gustatze(n) jatana neri, jorria dok bat.

—Oiñ umia hil jakue ba? Ba, haretxek.

—Neri ardixak gobernatzia da oin gehixen gustatzen jatena.

—Eta asten danian politiko bat bere diskurso bat egitten edo, etxa(a)z pasatzen hitzen batzuk? Pasatzen ja(a)z? Neri asko pasatze(n) jatek hori.

—Eta barixakuetan, zafarrantxua, hala esaten jakuan.

—Baten batzuk etortzen jakozen beti basarrira, eta hárekin egoten zuan aitta.

—Haura zuan bronkia! Joe! Peligrosua gaiñera, e! Gero akordau jatien.

—Eta ointxe ere junda, han harri-koskorrak ikusten dittuk, ttak! Brillua ikuste(n) jakuek.

—Neri gustau egitten jat basarrixa ere.

—Segundan nabillela, gogoratzen jata, neure alboko laguna zein tzan akordatze(n) naiz.

—Eta edurrakin da nola egon tzan ere akordatzen jata.

—Milizianuak esaten zitzakuen háreri.

—Eta gero hamasei urte ero hamazazpi etorri zitzatazenian, lanera.

—Eta elizara, eta konpesatzen giñuazen Makariokin. Abadia zuan, Makario esaten zitzakona.

 

3.1.1.3. NOR-NORK (DU aditza)

 

¬ INDIKATIBOA/ORAINA

NIKHIKHARKGUKZUKZUEKHAIEK
NI---nok
non
nau
najok
najon
---nozunozuenaue
najuek
najone
HIhaut
hau(na)t
---hau
hau(n)
haugu
hau(na)gu
------haue
haune
HURAdot
juat
jonat
dok
don
dau
jok
jon
dogu
juagu
jonagu
dozudozuedebe
juek
jone
GU---gaittuk
gaittun
gaittu
gaittuk
gaittun
---gaittuzugaittuzuegaittue
gaittuek
gaittune
ZUzaittut---zaittuzaittugu------zaittue
ZUEKzaittuet---zaittuezaittuegu------zaittue
HAIEKdittut
jaittuat
jaittunat
dittuk
dittun
dittu
jaittuk
jaittun
dittugu
jaittuagu
jaittunagu
dittuzudittuzuedittue
jaittue
jaittune

 

¬ INDIKATIBOA/LEHENA

NIKHIKHARKGUKZUKZUEKHAIEK
NI---nindduan
ninddunan
ninddun
nindduan
ninddunan
---nindduzunnindduzuennindduen
nindduen
ninddunen
HIhinddudan
hinddunaten
---hindduan
hinddunan
hinddugun
hinddugunan
------hindduen
hinddunen
HURAnaban
najuan
najonan
zuan
zonan
zaban
juan
jonan
gendun
genduan
gendunan
zenduanzenduenzeben
juen
jonen
GU---gindduazen
ginddunazen
gindduzen
gindduazen
ginddunazen
---gindduzungindduzuengindduezen
gindduezen
ginddunezen
ZUzinddudazen---zindduzenzindduguzen------zindduezen
ZUEKzindduedazen---zindduezenzindduguzen------zindduezen
HAIEKnittuan
najaittuan
najaittonan
hittuan
hittunan
zittuan
jaittuan
jaittunan
genduzen
genduazen
gendunazen
zenduzenzenduezenzittuen
jaittuen
jaittunen

 

¬ AHALERA/ORAINA

NIKHIKHARKGUKZUKZUEKHAIEK
NIneikek
neiken
neike
neikek
neiken
neikezuneikezueneikie
neikiek
neikene
HIheiket
heikenat
heike
heiken
heikegu
heikenagu
heikie
heikene
HURAneike
neikek
neiken
heikeleike
leikek
leiken
geinke
geinkek
geinken
zeinkezeinkieleikie
leikiek
leikene
GUgeinkiaz
geinkenaz
geinkez
geinkiaz
geinkenaz
geinkezuzgeinkezuezgeinkiez
geinkiezak
geinkenez
ZUzeinkedazzeinkezzeinkeguzzeinkiez
ZUEKzeinkiedazzeinkiezzeinkieguzzeinkieze
HAIEKneikez
neikiaz
neikenaz
heikez
heikenaz
leikez
leikiaz
leikenaz
geinkez
geinkiaz
geinkenaz
zeinkezzeinkiezleikiez
leikiezak
leikenez

 

¬ AHALERA/IRAGANA

NIKHIKHARKGUKZUKZUEKHAIEK
NIneikian
neikenan
neikian
neikian
neikenan
neikezunneikezuenneikien
neikien
neikenen
HIheikedan
heikedanan
heikian
heikenan
heikegun
heikegunan
heikien
heikenen
HURAneikian
neikian
neikenan
heikian
heikenan
zeikian
jeikian
jeikenan
geinkian
geinkian
geinkenan
zeinkianzeinkienzeikien
jeikien
jeikenen
GUgeinkiazen
geinkenazen
geinkezen
geinkiazen
geinkenazen
geinkezuzengeinkezuezengeinkiezen
geinkiezen
geinkenezen
ZUzeinkedazenzeinkezenzeinkeguzenzeinkiezen
ZUEKzeinkiedazenzeinkiezenzeinkieguzenzeinkiezen
HAIEKneikezen
neikiazen
neikenazen
heikiazen
heikenazen
zeikezen
jeikiazen
jeikenazen
geinkezen
geinkiazen
geinkenazen
zeinkezenzeinkiezenzeikiezen
jeikiezen
jeikenezen

 

¬ SUBJUNTIBOA

¬ ORAINA

NIKHIKHARKGUKZUKZUEKHAIEK
HAURAdeidandeixan
deixanan
deixandeigundeizundeizuendeixen
HAREKdeidazendeixazen
deixanazen
deixazendeiguzendeizuzendeizuezendeixezen

 

¬ LEHENA

NIKHIKHARKGUKZUKZUEKHAIEK
HAURAneixanheixan
heixanan
zeixangeixanzeizunzeizuenzeixen
HAREKneixazenheixazen
heixanazen
zeixazengeixazenzeizuzenzeizuezenzeixezen

 

¬ AGINTERA

NIKHIKZUKZUEK
HAURA(eg)ik(eg)in(eg)izu(eg)izue
HAREK(eg)ixaz(eg)iñaz(eg)izuz(eg)izuez

 

¬ BALDINTZA HIPOTETIKOA

¬ BALDINTZA

NIKHIKHARKGUKZUKZUEKHAIEK
HURAbaneubaheubaleubagendubazendubazenduebalebe
HAIEKbanittubahittubalittubagenduzbazenduzbazenduezbalittue

 

¬ ONDORIOA

NIKHIKHARKGUKZUKZUEKHAIEK
HURAneukeheukeleukegendukezendukezendukieleukie
HAIEKnittuzkehittuzkelittuzkegendukezzendukezzenduekezlittuzkie

 

NOR-NORK SAILEKO ADITZEI BURUZKO OHARRAK:

1. Nahastu egiten dira askotan DU aditzaren paradigma eta DIO aditzarena, pertsonekin ari garenean, eta neuk ekarriko haut / ikusi haut esaten da, baina baita neuk ekarriko dixat / ikusi dixat ere, zenbaitetan, adinekoen jardunean ere bai: kontuan hartzeko moduan dago hedatuta erabilera hori, kalean batez ere. Jakina, txantxak eta trufak egiteko bide ematen dio honek zenbaiti (—Ikusi dixat azokan. —Zer ikusi didak, ba, ipurdixa, ala?).

2. Pluralgilea desagertzea ere nahiko arrunta da paradigma honetan: bost lagun ikusi dittue eta bost lagun ikusi debe mendixan.

3. Dot aditz-forma da nagusi, baina Altzolan hasita, eta handik ekialdera, det erabiltzen da.

4. Dau formarekin alternantzian dago deu ere.

5. Naue eta haue formekin batera, nabe eta habe ere entzun daitezke.

6. Debe formarekin batera, dabe ere entzuten da.

7. Bigarren pertsona pluralari dagozkion formetan, bokal artean gertatzen da pertsona horri dagokio -g- kontsonantea (juagu, dogu, jaittuagu...). Horietan, oso normala da -g- hori ahoskeran desagertu ere egitea: juau, dou, jaittuau... (hona hiztun baten adibide bat: Hemen ekarri jaitxuu lau milloi litro olixua pasau).

8. Naban formarekin batera, kontsonantea bokalerdi bihurtuz, nauan ere entzun daiteke; bai eta neban ere, nahiz gutxixeago. Gauza bera esan daiteke zaban / zauan / zeban aldaerei buruz ere.

9. Zeben formarekin batera, zaben ere entzun daiteke.

10. D / R alternantziaren ondorioz, hinddudan / hindduran, zinddudazen / zinddurazen bikoiztapenak ditugu.

11. Aditz forma batzuetan, bokal arteko -j- ia galdu egiten da ahoskatzerakoan; horrela gertatzen zaizkigu honako ahoskera hau bezalakoak: najaittuan naittuan.

12. Aginterazko formetan, parentesi artean jarri dena, egia esan, hobeto ulertzeko jarri da, zeren eta ez da ia ahoskatu ere egiten: hartu egik «jatorrizkoa» artuik ahoskatzen da ahoskerarik osoenean (batzuetan, artik ere bai).

 

ERABILERA ADIBIDEAK (NOR-NORK saila, indikatiboa)

—Etxera erun nahi zittuen.

—Han eruten nindduen.

—Bai, hogeta be(de)ratzi zittuan egunian juan zan soldau.

—Hor esate(n) (d)ittue beste batzuk, junio, julio...

—Hemen jarduten zeben jokuan da.

—Baiña batek edarrak zapatak zaukazen.

—Hemen hillebete t'erdi egin zittuen.

—Bai, urte bi tta erdi egin najittuan neskame han.

Pentsa'ik, ba!

—Estartanian pasau genduzen ixa berrogei urte.

—Eta, len esan dotena, Estartanera lanera gero.

—Astuakin ibiltzen zittuan len honek, eta nik len bizikletiakin esan dotena: kotxia ekarri zanian, pentsau'ik hau zelakua jungo zan kalera.

—Beti gora begira egon biok (= egon bihar dok).

—Ointxe hil dok hori, esan doten hori.

—Ze esan nahi zaban horrek?

—Ta koiñatak esate(n) jak honek artaburua emango dabela oindio.

—Azkenian (…), teleponua: «Beno, ze, holako egunetan, holako lekutara junda, ze?». Berak esaten dabanian juten gaittuk.

—(...) geiztuagua zan! Baiña euskalduna bazan, segittuan dominatzen najuan.

—Barixakuetan, zafarrantxua, hala esaten jakuan: kuartela, bota ura, serrautsa bota, eta manta haundi batzuek ipintzen jaittuen.

—Juten giñuazen, eta kriston bakillau-janak egitten genduzen.

—Harek ikusi debe han Azkaratetik goittik han zeozeren seiñia dala.

—Bai, gaur gabian etorri, hor ordubatak aldian, eta hurrengo egun guztia pasau zaben behintzat.

—Ba, nik zenbat urte eukiko nittuan ba! Zazpi bat edo?

 

3.1.1.4. NOR-NORI-NORK (DIO aditza)

 

¬ INDIKATIBOA/ORAINA (objektu singularra)

NIKHIKHARKGUKZUKZUEKHAIEK
NIRI---didak
didan
ditt
j(i)ak
j(i)an
---didazudidazuedie
jaek
jane
HIRIdixat
diñat
---dik
diñ
dixagu
diñagu
------dixek
diñe
HARIdiot
jauat
jaunat
diok
dion
dio
jaok
jaon
diogu
jauagu
jaunagu
diozudiozuediue
jauek
jaune
GURI---diguk
digun
digu
jauk
jaun
---diguzudiguzuedigue
jauek
jaune
ZURIdizut---dizudizugu------dizue
ZUEIdizuet---dizuedizuegu------dizue
HAIEIdiuet
jauet
jauenat
diuek
diuen
diue
jauek
jauen
diogu
jauagu
jauenagu
diozudiozuediue
jauek
jaune

 

¬ INDIKATIBOA/ORAINA (objektu plurala)

NIKHIKHARKGUKZUKZUEKHAIEK
NIRI---didaz
didanaz
didaz
jiaz
jianaz
---didazuzdidazuezdiez
jiez
jienez
HIRIdixadaz
diñadaz
---dixaz
diñaz
dixaguz
diñaguz
------dixez
diñez
HARIdiodaz
jauadaz
jaunadaz
diuaz
dionaz
dioz
jauaz
jaonaz
dioguz
jauaguz
jaunaguz
diozuzdiozuezdiuez
jauez
jaonez
GURI---diguaz
digunaz
diguz
jauaz
jaunaz
---diguzuzdiguzuezdiguez
jauezak
jaunez
ZURIdizudaz---dizuzdizuguz------dizuez
ZUEIdizuedaz---dizuezdizueguz------dizuez
HAIEIdiuedaz
jauedaz
jauenadaz
diuaz
diuenaz
diuez
jauezak
jaoenaz
dioguz
jauaguz
jauenaguz
diozuzdiozuezdiuez
jauezek
jaoenez

 

¬ INDIKATIBOA/IRAGANA (objektu singularra)

NIKHIKHARKGUKZUKZUEKHAIEK
NIRI---zidan
zidanan
zidan
j(i)an
j(i)anan
---zidazunzidazuenzien
jien
/
jaen
jienan
HIRInixan
niñan
---zixan
ziñan
gixan
giñan
------zixen
ziñen
HARInion
najauan
najaonan
ziuan
zionan
zion
jauan
jaonan
giñon
giñuan
giñonan
ziñonziñuenziuen
jauen
jaonen
GURI---ziguan
zigunan
zigun
jaun
jaunan
---ziguzunziguzuenziguen
jiuen
jiuenan
ZURInizun---zizungiñuzun------zizuen
ZUEInizuen---zizuengiñuzuen------zizuen
HAIEIniuen
najauen
najaonen
ziuan
zionan
ziuen
jauen
jaonen
giñon
giñuan
giñonan
ziñuenziñuenziuen
jauen
jaonen

 

¬ INDIKATIBOA/IRAGANA (objektu plurala)

NIKHIKHARKGUKZUKZUEKHAIEK
NIRI---zidazen
zidazenan
zidazen
j(i)azen
j(i)azenan
---zidazuzenzidazuzenziezen
jiezen
jiezenan
HIRInixazen
niñazen
---zixazen
ziñazen
gixazen
giñazen
------zixezen
ziñezen
HARIniozen
najauazen
najaonazen
ziuazen
zionazen
ziozen
jauazen
jaonazen
giñuzen
giñuazen
giñunazen
ziñozenziñuezenziuezen
jauezen
jaonezen
GURI---ziguazen
zigunazen
ziguzen
jauazen
jaunazen
---ziguzuzenziguzuezenziguezen
jiuezen
jiuezenan
ZURInizuzen---zizuzengiñuzuzen------zizuezen
ZUEInizuezen---zizuezengiñuzuezen------zizuezen
HAIEIniuezen
najauezen
najaonezen
ziuazen
zionazen
ziuezen
jauezen
jaonezen
giñozen
giñuazen
giñonazen
ziñuezenziñuezenziuezen
jauezen
jaonezen

 

¬ AHALERA/ORAINA

NIKHIKHARKGUKZUKZUEKHAIEK
NIRIheikitt
heikidan
leikitt
leikidak
leikidan
zeinkittzeinkitteleikitte
leikittek
leikidane
HIRIneikik
neikiñ
leikik
leikiñ
geinkik
geinkiñ
leikixek
leikiñe
HARIneikixo
najeikixok
najeikixon
heikixo
heikixon
leikixo
leikixok
leikixon
geinkixo
geinkixok
geinkixon
zeinkixozeinkixueleikixue
leikixuek
leikixone
GURIheikigu
heikigun
leikigu
leikiguk
leikigun
zeinkiguzeinkigueleikigue
leikiguek
leikigune
ZURIneikizuleikizugeinkizuleikizue
ZUEIneikizueleikizuegeinkizueleikizue
HAIEIneikixue
najeikixuek
najeikixone
heikixue
heikixone
leikixue
leikixuek
leikixone
geinkixue
geinkixuek
geinkixone
zeinkixuezeinkixueleikixue
leikixuek
leikixuene

 

¬ AHALERA/IRAGANA

NIKHIKHARKGUKZUKZUEKHAIEK
NIRIheikidan
heikidanan
zeikidan
jeikidan
jeikidanan
zeinkidanzeinkittenzeikitten
jeikitten
jeikiranen
HIRIneikian
neikiñan
zeikian
zeikiñan
geinkian
geinkiñan
zeikien
zeikiñen
HARIneikixon
najeikixon
najeikixonan
heikixon
heikixonan
zeikixon
jeikixuan
jeikixonan
geinkixon
geinkixuan
geinkixonan
zeinkixonzeinkixuenzeikixuen
jeikixuen
jeikixonen
GURIheikigun
heikigunen
zeikigun
jeikiguan
jeikigunan
zeinkigunzeinkiguenzeikiguen
jeikiguen
jeikigunen
ZURIneikizunzeikizungeinkizunzeikizuen
ZUEIneikizuenzeikizuengeinkizuenzeikizuen
HAIEInajeikixuen
najeikixonen
heikixuen
heikixonen
zeikixuen
jeikixuen
jeikixonen
geinkixuen
geinkixuen
geinkixonen
zeinkixuenzeinkixuenzeikixuen
jeikixuen
jeikixuenen

 

¬ SUBJUNTIBOA

¬ ORAINA

NIKHIKHARKGUKZUKZUEKHAIEK
HARIdeixodandeixoan
deixonan
deixondeixogundeixozundeixozuendeixuen
HARERIdeixuedandeixuen
deixuenan
deixuendeixegundeixezundeixezuendeixuen

 

¬ LEHENA

NIKHIKHARKGUKZUKZUEKHAIEK
HARIneixonheixon
heixonan
zeixongeixonzeixonzeixuenzeixuen
HARERIneixenheixen
heixenan
zeixengeixenzeixenzeixenzeixen

 

¬ AGINTERA

HIK (g.)HIK (a.)ZUKZUEK
NERI(eg)idak(eg)idan(eg)idazu(eg)idazue
HARI(eg)ixok(eg)ixon(eg)iozu(eg)iozue
GURI(eg)iguk(eg)igun(eg)iguzu(eg)iguzue
HARERI(eg)ixek(eg)ixen(eg)iezu(eg)iezue

 

¬ BALDINTZA HIPOTETIKOA

¬ BALDINTZA (objektu singularra)

NIKHIKHARKGUKZUKZUEKHAIEK
HARIbaniobahiobaliobagiñobaziñobaziñuebaliue
HAIEIbaniuebahiuebaliuebagiñobaziñuebaziñuebaliue

 

¬ BALDINTZA (objektu plurala)

NIKHIKHARKGUKZUKZUEKHAIEK
HARIbaniozbahiozbaliozbagiñozbaziñozbaziñuezbaliuez
HAIEIbaniuezbahiuezbaliuezbagiñozbaziñuezbaziñuezbaliuez

 

¬ ONDORIOA (objektu singularra)

NIKHIKHARKGUKZUKZUEKHAIEK
HARIniokehiokeliokegiñokeziñokeziñuekeliueke
HAIEIniuekehiuekeliuekegiñokeziñuekeziñuekeliueke

 

¬ ONDORIOA (objektu plurala)

NIKHIKHARKGUKZUKZUEKHAIEK
HARIniokezhiokezliokezgiñokezziñokezziñuekezliuekez
HAIEIniuekezhiuekezliuekezgiñokezziñuekezziñuekezliuekez

 

NOR-NORI-NORK SAILEKO ADITZEI BURUZKO OHARRAK:

1. Ditt forma baino askoz berriagoa da beste aditz forma hau: lagunak liburua ekarri dia.

2. Bokal arteko -d- normalean galdu egiten da ahoskatzerakoan: didak diak; diadaz diaz; didaz diaz...

3. Hemen ere, lehendabiziko pertsona ergatiboari dagozkion formetan, D / R alternantzia dugu: dixadaz / dixaraz; diodaz / dioraz ...

4. Bigarren pertsona pluralari dagozkion formetan, bokal artean gertatzen da pertsona horri dagokio -g- kontsonantea (jauagu, diogu, dixagu...). Horietan, oso normala da -g- hori ahoskeran desagertu ere egitea: jauau, diou, dixau...

5. Jan eta janan formekin batera, jian eta jianan ere entzun daitezke.

6. Aginteran, NOR-NORK sailean bezala, adizkera guztietan lehen zatia ez da ahoskatzen, eta egixok, egiozu ixok, iozu bihurtzen da, adibidez.

7. Aginteran, lehendabiziko pertsona singularra datiboan doanean, bokal arteko D kontsonantea galdu egiten da: ez i(d)ak adarrik jo ez iak adarrik jo. Gauza bera hauekin ere: laga i(d)azu liburua laga'iazu liburua.

8. Hirugarren pertsonak ez du berezko formarik aginteran, baina, lehenago esan dugun bezala, erabil daitezke subjuntiboko formak (ondoren -eLA menderagailua dutela) «zeharkako» agintera adierazteko. Adibidez, Esan deixola egixa Patxik Mireni. Ekarri deizula lapitza (Joxek zuri).

9. Zuk haiei eta zuek haiei kasuetan, háreri esplizitatuz ziurtatzen da informazioa, hari-ri dagozkion formak baitira; beraz, esaiozu háreri etortzeko (=haiei).

 

ERABILERA ADIBIDEAK (NOR-NORI-NORK, indikatiboa)

—Eta «eztixa(d)az emango», esan zi(d)an lagunak.

—Tupi esaten ziuen eurak.

—Lenguan esan jaan.

—Eskolakuak esan dixaz nahikuak. (= dixadaz)

—Gure tia zuan haura, eta harek ipintzen jauazen bazkarixa ume morduari.

—Eta danak pezeta bana eman giñuan; bana eman giñon.

—Eta halako baten esan jan bera aspertuta zauala.

—Hemen bajauan, baiña garixa ixotzekorik ez. Artuanak bai, bajauazan, etxauen lagatzen baiña.

—Eta hi ez hitzan enteratzen lau ala hamar kendu zixazen.

—Bai, soldau lagun bati esan najauan: ...

—Euskeraz entzuten bahixan maistriak, erun aurrera, eta belauniko.

—Neri Urki; neri Gaartza etxaak esaten.

—Azkenerako badakik ze izen ipini zien?

—Lagun batek tiretu, beste bat sartu barruan, eta mantiakin behiari, baldosiari, brillua etaratzen giñuan.

—Eta bat falta bazan: «Nun dago hori?». Eta derrepente kastigua, jakiña. Eta hari ipiniko ziuezen imajiñarixak.

—Ba nik kendu najauazen soldautziari, permisuekiñ, bost bat hillabete.

—Eta etxian igual andria ta umiak. Eta zela bialduko jauan, ba, dirua hari?

—Hik lagako diaz bi pezeta?

—Eta aurretikan maixuak-edo preparauta etxerako ematen zixan, eta ikesi. Eta etxera jun, eta ikesten jarraittu bihar.

—Hamen sorgiñak gabian ertetzen zabela ta. Ba, paillazo batzuek, bertakuak. Eta ezer ez. Neri etxaan sekula erten.

—Baiña neskeri ta, kriston bilddurra sartzen jauen gabeko sorgiñak.

—Gaur basarrixan, basarri askok, piñua daukenak eta, piñuakin da, asko laguntzen diue.

—Eta bestela bialtzen zixen zapata zikiñekin formauta igual, eta garbitzera atzera kuartelera bialtze(n) zixen.

—Unzeta, ferreterixia sortu zaban gizona hantxe dendan egoten zan (...) Eta hara bialtzen zi(d)an aittak, tallarrerako ero zeozer, piezaren bat ero, bihar zanian.

 

3.1.2. ADITZ TRINKOA

 

3.1.2.1. NOR: Aditz trinko iragangaitzak

 

¬ ORAINA

EGONETORRIIBILIJOAN
NInago
nagok
nagon
nator
natok
naton
nabill
nabik
nabin
nixe
najiek
najien
HIhago
hago
hator
hator
habill
habill
hua
hua
HURAdago
dagok
dagon
dator
datok
daton
dabill
dabik
dabiñ
dixe
jiek
jien
GUgaude
gauaz
gaonaz
gatoz
gatuaz
gatonaz
gabiz
gabixaz
gabiñaz
guaz
guazak
guanaz
ZUzaudezatozzabizzuaz
ZUEKzaudetezatoztezabiztezuazte
HAIEKdaude
dauaz
daonaz
datoz
datuaz
datonaz
dabiz
dabixaz
dabiñaz
dixez
jiezak
jienaz

 

¬ IRAGANA

EGONETORRIIBILIJOAN
NInaguan
najauan
najaonan
natorren
natuan
natonan
nabillen
nabixan
nabiñan
nixen
najien
najienan
HIheuan
heuanan
hatorren
hatorrenan
habillen
habillenan
huan
huan
HURAzaguan
jauan
jaonan
zatorren
jatuan
jatonan
zabillen
jabixan
jabiñan
zixen
jien
jienan
GUgeunden
gauazen
gaonazen
gentozen
gatuazen
gatonazen
gabizen
gabixazen
gabiñazen
ginduazen
ginduazen
gindunazen
ZUzaudenzatozenzabizenzinduazen
ZUEKzaudetenzatoztenzabiztenzinduazten
HAIEKzauden
jauazen
jaonazen
zatozen
jatuazen
jatonazen
zabizen
jabixazen
jabiñazen
zixezen
jiezan
jaienazen

 

¬ BALDINTZA

EGONETORRIIBILI
NIbanengobanetorbanebill
HIbahengobahetorbahebill
HURAbalegobaletorbalebill
GUbageundebagentozbagenbiz
ZUbazeundebazentozbazenbiz
ZUEKbazeundetebazentoztebazenbizte
HAIEKbaleudebaletozbalebiz

 

3.1.2.2. NOR-NORK: Aditz trinko iragankorrak

 

¬ ORAINA (objektu singularra)

EDUKIJAKINEROANERABILIJARDUN
NIKdaukat
jaukat
jaukanat
dakitt
jakixat
jakiñat
daruat
jaruat
jaronat
darabitt
jarabixat
jarabiñat
dihardut
jiharduat
jihardunat
HIKdaukak
daukan
dakik
dakiñ
daruak
daruan
darabik
darabiñ
diharduk
dihardun
HARKdauka
jaukak
jaukan
daki
jakik
jakiñ
darua
jaruak
jaruan
darabill
jarabik
jarabiñ
dihardu
jiharduk
jihardun
GUKdaukagu
jaukagu
jaukanagu
dakigu
jakixagu
jakiñagu
daruagu
jaruagu
jarunagu
darabigu
jarabixagu
jarabiñagu
dihardugu
jiharduagu
jihardunagu
ZUKdaukazudakizudaruazudarabizudiharduzu
ZUEKdaukazuedakizuedaruazuedarabizuediharduzue
HAIEKdauke
jaukek
jauken
dakixe
jakixek
jakixen
darue
jaruek
jaruen
darabixe
jarabixek
jarabiñek
dihardue
jiharduek
jihardune

 

¬ ORAINA (objektu plurala)

EDUKIJAKINEROAN
NIKdaukadaz
jaukadaz
jaukanadaz
dakidaz
jakixadaz
jakiñadaz
daruadaz
jaruadaz
jaruanaz
HIKdaukaz
daukanaz
dakixaz
dakiñaz
daruaz
daruanaz
HARKdaukaz
jaukazak
jaukanaz
dakiz
jakixaz
jakiñaz
daruaz
jaruaz
jaronaz
GUKdaukaguz
jaukaguz
jaukanaguz
dakiguz
jakixaguz
jakiñaguz
daruaguz
jaruaguz
jaronaguz
ZUKdaukazuzdakizuzdaruazuz
ZUEKdaukazuezdakizuezdaruazuez
HAIEKdaukez
jaukezek
jaukenez
dakixez
jakixez
jakiñez
daruez
jaruez
jaronez

 

¬ IRAGANA (objektu singularra)

EDUKIJAKINEROANERABILIJARDUN
NIKnaukan
najaukan
najaukanan
nakixan
najakixan
najakiñan
naruan
najaruan
najarunan
narabillenniharduan
HIKhaukan
haukan
hakixanharuanherabixan
HARKzaukan
jaukan
jaukanan
zakixan
jakixan
jakiñan
zaruan
jaruan
jaronan
zarabillenziharduan
jiharduan
jihardunan
GUKgeunkan
geunkan
geunkanan
genkixan
genkixan
genkiñan
ZUKzeunkanzenkixan
ZUEKzeunkenzenkixen
HAIEKzauken
jauken
jaukenen
zakixen
jakixen
jakiñen
zaruen
jaruen
jaronen
zarabixenziharduen
jiharduen
jihardunen

 

¬ IRAGANA (objektu plurala)

EDUKIJAKINEROAN
NIKnaukazen
najaukazen
najaukanazen
nakixazennaruazen
HIKhaukazenhakixazenharuazen
HARKzaukazen
jaukazen
jaukanazen
zakixazen
jakixazen
jakiñazen
zaruazen
jaruazen
jaronazen
GUKgeunkazengenkixazen
ZUKzeunkazenzenkixazen
ZUEKzeunkazuezenzenkixezen
HAIEKzaukezen
jaukezen
jaukenezen
zakixezen
jakixezen
jakiñezen
zaruezen
jaruezen
jaronezen

 

¬ BALDINTZA

EDUKIJAKIN
NIKbaneukabaneki
HIKbaheuka
baheukan
baheki
bahekiñ
HARKbaleukabaleki
GUKbageunkabagenki
ZUKbazeunkabazenki
ZUEKbazeunkiebazenkixe
HAIEKbaleukebalekixe

 

ADITZ TRINKOEI BURUZKO OHARRAK:

NOR ADITZEN SAILA:

1. Bokal arteko -G- kontsonantea ez da ia ahoskatu ere egiten: nago na(g)o nao.

2. Pluraleko pertsonetan dagoz, zagoz ... formak ere erabiltzen dira, daude, zaude eta horrelakoekin batera.

3. Gaude, zaude, zaudeten adizki hauetan, beste adizki askotan bezala, alternantzia dago R-dun formekin: gaude / gaure, zaude / zaure ...

4. Gaiezak eta gaienaz formak ere entzuten dira guazak eta guanaz adizkiekin batera.

5. Gauden eta gatozen formak ere erabiltzen dira, geunden eta gentozen-ekin batera.

NOR-NORK ADITZEN SAILA:

1. EDUKI aditzaren paradigman, oso arrunta da AU diptongoa soiltzea, AU A egitea; horrela sortzen dira forma bikoitzak: daukat / dakat, naukan / nakan…

2. Zenbait aditzekin (jardun-ekin, adibidez) ez dira forma guztiak erabiltzen; ez normalean behintzat. Forma trinkoa erabili beharrean, forma perifrastikoetara jo izan du hiztunak horrelakoetan: jardun jonagu, jardun jone, egin jone, eta abar. Edota, beste aditz batzuetara: lanian jabik, lanian daok, eta abar, lanian jiharduk-en ordez.

3. ERABILI aditzaren paradigman, tarteko -RA- batzuetan ahoskatu ere ez da egiten: Zer dabizu Elgoibar aldian? Zer dabixe gurasuak? Zeuk zabizun autua? —Bai, neuk nabilen autua.

4. Objektu pluralekoetan, lehendabiziko pertsona singularrean, -daz bukaerak -raz bukaerarekin egiten du alternantzia; beste aditz askotan bezala, beraz, D / R alternantzia dugu. Bestalde, bokal arteko egoera horretan, D edo R leun hori galtzea nahiko erraza da, eta, ondorioz, daruadaz darua(da)z daruaz ahoskatzea gerta daiteke.

5. Zenbait aditzetan, eta iraganeko formetan batez ere, hutsuneak gertatzen dira paradigmetan, ez baitira pertsona guztiekin erabiltzen. Eruan, erabilli eta jardun-en kasuan, adibidez, ez dira pertsona guztiei dagozkien formak erabiltzen, taulan ikus daitekeen bezala. Horrelakoetan, aditzaren forma perifrastikoetara jotzen du hiztunak gaur egun: eruan genduan, jardun genduan, ...

6. Pluraleko pertsonetan, berriagoak dira beste forma hauek: zaukagun, zaukazun, zakigun, zakizun eta abar.

7. Beste adizki batzuetan bezala, -an / -en alternantzia gertatzen da: genkixan / genkixen.

 

ERABILERA ADIBIDEAK (ADITZ TRINKOAK)

—(...) bakarrik, batzutan, gitxittan, baiña haura kalera dixenian, bakarrik. Erderaz ere edarki etortzen dok hori, baiña enajiek erderaz egittera hemen.

—Da, injineru horrek ere, pentsau zaban: «ba ya itxasora guazak, itxasora guazak!».

—Berrogeta bost eguneko permisuakin etxera. Eta tallarrian nabixan lanian, eta bueno, etxera etorritta, zeoze irabazi egin bihar.

—Eta basarrixan zaudenak egoten zittuan kaleko langillien tallarrian, gu bezela tallarrian zabizenen zai.

—Entzunda ha(g)o sekula holakorik?

—Andra gaztiak eta, bizkaittarrak eta, daure asko.

—Hemen bajauan, baiña garixa ixotzekorik ez. Artuanak bai, bajauazan, baiña etxauen lagatzen.

—Irunen gauazen, eta handik jaiero etortzen giñuazen.

—Urruti nagok?

—Girua dagok oiñ edarra.

—Gurian lau lagun gauaz, eta hiru kotxe dauaz. Eta neu nagok kotxeripekorikan.

—Mendixan-da lan txarrak badauaz oiñ ere.

Bageundezen, hiru lagun ziran eurak eta beste bost kriau, bagenguazen da ...

—Baiña zeiñ izan leikien ez naiz konturatzen. Kurutzetakuak honek ez al dira ba hamen residentzian daozen honek?

—Gero pentsau juan Zaragozara eruatia. Han jauazen beste bi tailler txiki, eta harekin bat egin juen hirurak.

—Taillar batera sartu zien aittak eta amak. Gerria jatuan, ba, gerria zatorren eta taillarrera sartu nitzan.

—Horrek ziran dirua zaukenak.

—Ganauak badaukaguz. Oin ganau gitxiago daukagu.

—Istorixak asko jaukaz nik, Jesus, Maria ta Jose!

—Gazteena zuan hori, hamabi urte ero jaukazen.

—Bueno, nik badaukaz bi edo hiru, baiña…

—Takua lodixa eta kolkora. Eta takillan ipiñi, eta hurrengo kalera juten giñanian erun kalera, tabernan amistadia geunkan lekuan…

—Baiña aprobetxatzeko gauza haundirik etxakan.

—Honek keja haundixa jakan.

—Eta lelengo pisuan zaukagun, hango sala baten, su bajua, eta gaztaiñak erretzen zitxuan gure aitxak, batez ere Domusantu egunian.

—Guk erderia dabilgu gehixao.

—Ze lan da(ra)bixe hor?

—Hauraxe zuan hola pixkat jazten zana, eta haretxen gaztetako erropia jabik horrek, neretzako.

—Lehenago han ziharduen langilliak soldau jun zittuan asko.

—Nik dakidana dok astuak haruzkuan neka-neka eginda juten zirala.

—Kalian etxakixek euskeraz iñok ere.

—Erromerixan, guk ez gendun dantzan asko egitten, ez genkixen da.

—Eta pentsau (eg)ik, haura hil tzala ointxe datuaz hamar urte.

—Ni ez naiz gogoratzen noiz etorri ziran, baiña, hamen urte batzuk zaruazela, Etxezurixa, Lizundia apellidua ...

—Entierro baten izen giñuazen, eta txikito batera sartu nitzuan ni taberna batera, eta han jiharduan, erderaz bera.

—Bozian ezagutu najuan. Izetez, Aranbelzkua nok, baiña hemen jaruaz berrogeta hamaika urte ezkonduta.

 elgoibarko udala