ELGOIBARKO EUSKARA


HONI BURUZ

Lan hau Elgoibarko Izarraren ekimenez eta Elgoibarko Udalaren laguntzaz egindako proiektu baten ondorioa da. Jesus Mari Makazaga Eizagirre euskal filologo  elgoibartarra da egilea, berak aztertu baitu Elgoibarko Euskara. [informazio gehiago]

 


Berbak, egiturak eta irakurgaiak

Egilea: Jesus Mari MakazagaAURKIBIDEA


“ELGOIBARKO EUSKARA” LIBURUA

eeliburua

Elgoibarko Euskarari buruzko liburuaren aurkezpena:

 


“ELGOIBARKO AHOZKO EUSKARA” DOKTORETZA-TESIA

egilea: Jesus Mari Makazaga

eeliburua

 

2.1. KASU MARKEN TAULAK

 

Hona hemen aipatuko ditugun kasu-marken zerrenda, bakoitza zer den azalduta; hizkuntzalaritza-kontuetan aditua ez den hiztunarentzat lagungarri gertatuko delakoan:

 

ABSOLUTIBOA: NOR / ZER

PARTITIBOA: -RIK

ERGATIBOA: NORK / ZERK

DATIBOA: NORI / ZERI

GENITIBOA: NOREN / ZEREN

SOZIATIBOA: NOREKIN / ZEREKIN

DESTINATIBOA: NORENTZAT / -TZAKO

MOTIBATIBOA: ZERGATIK

INSTRUMENTALA: ZEREZ / ZERTAZ

PROLATIBOA: -TZAT

INESIBOA: NON

LEKU-GENITIBOA: NONGO

ABLATIBOA: NONDIK

ADLATIBOA: NORA

HURBILTZE-ADLATIBOA: NORANTZ

MUGA-ADLATIBOA: NORAINO

 

Euskaltzaindiaren gramatikan (Euskal Gramatika: Lehen Urratsak liburukietan) erabiltzen den terminologia erabiliko dut liburu honetan.

Hasieran, taula orokor bat emango dut, atzizkiak besterik jasotzen ez duena. Gero, hitzen araberako taulak osatuko ditugu: bizidunak, bizigabeak, bokalez nahiz kontsonantez amaituak, izen bereziak, izenordainak, erakusleak eta abar. Izan ere, deklinagaiaren baitan alda daiteke kasu-markaren forma.

Gatozen, bada, kasu-marken tauletara.

 

KASU MARKEN TAULA OROKORRA

SINGULARRAPLURALAMUGAGABEA
ABSOLUTIBOA-A-AK
PARTITIBOA-------(R)IK
ERGATIBOA-AK-AK-(E)K
DATIBOA-ARI-ERI-(R)I
GENITIBOA-AN-EN-(E)N
SOZIATIBOA-AKIN-EKIN-(E)KIN
DESTINATIBOA-ANTZAT / -ANTZAKO-ENTZAT / -ENTZAKO-(E)NTZAT / -(E)NTZAKO
MOTIBATIBOA-AGAITTIK-ENGAITTIK-(E)NGAITTIK
INSTRUMENTALA-------(E)Z
PROLATIBOA-------TZAT
INESIBOA-(I)AN-ETAN-(E)TAN
LEKU-GENITIBOA-(E)KO-ETAKO-(E)TAKO
ABLATIBOA-(E)TIK-ETATIK-(E)TATIK
ADLATIBOA-(E)RA-ETARA-(E)TARA
HURBILTZE-ADLATTIBOA-(E)RUTZ-ETARUTZ-(E)TARUTZ
MUGA-ADLATIBOA-(E)RAIÑO-ETARAIÑO-(E)TARAIÑO

 

BOKALEZ AMAITUTAKO
IZEN BIZIDUNAK:
EMAKUME

SINGULARRAPLURALAMUGAGABEA
ABSOLUTIBOAemakumiaemakumiak(zenbat) emakume
PARTITIBOA------emakumerik
ERGATIBOAemakumiakemakumiakemakumek
DATIBOAemakumiariemakumieriemakumeri
GENITIBOAemakumianemakumienemakumeren
SOZIATIBOAemakumiakinemakumiekinemakumekin
DESTINATIBOAemakumiantzatemakumientzatemakumentzat
MOTIBATIBOAemakumiagaittikemakumiengaittikemakumegaittik
INSTRUMENTALA------emakumez
PROLATIBOA------emakumetzat
INESIBOAemakumiaganemakumienganemakume(n)gan
LEKU-GENITIBOAemakumiaganakoemakumienganakoemakume(n)ganako
ABLATIBOAemakumiagandikemakumiengandikemakume(n)gandik
ADLATIBOAemakumiaganaemakumie(n)ganaemakume(n)gana
MUGA-ADLATIBOAemakumiaganaiñoemakumie(n)ganaiñoemakume(n)ganaiño

 

KONTSONANTEZ AMAITUTAKO
IZEN BIZIDUNAK:
GIZON

SINGULARRAPLURALAMUGAGABEA
ABSOLUTIBOAgizonagizonakgizon
PARTITIBOA------gizonik
ERGATIBOAgizónakgízonakgizónek
DATIBOAgizonarigízonerigizoni
GENITIBOAgizonangízonengizonen
SOZIATIBOAgizonakingízonekingizónekin
DESTINATIBOAgizonantzat / gizonantzakogízonentzat / gízonentzakogizonentzat / gizonentzako
MOTIBATIBOAgizonagaittikgízonengaittikgizonengaittik
INSTRUMENTALA---------
PROLATIBOA------gizontzat
INESIBOAgizonagangízonengangizone(n)gan
LEKU-GENITIBOAgizonaganakogízonenganakogizone(n)ganako
ABLATIBOAgizonagandikgízonengandikgizone(n)gandik
ADLATIBOAgizonaganagízonenganagizone(n)gana
MUGA-ADLATIBOAgizonaganaiñogízonenganaiñogizone(n)ganaiño

 

BOKALEZ AMAITUTAKO
IZEN BIZIGABEAK:
MENDI

SINGULARRAPLURALAMUGAGABEA
ABSOLUTIBOAmendixamendixakmendi
PARTITIBOA------mendirik
ERGATIBOAmendíxakmendixakmendik
DATIBOAmendíxarimendixerimendiri
GENITIBOAmendíxanmendixenmendiren
SOZIATIBOAmendíxakinmendixekinmendirekin
DESTINATIBOAmendíxantzatmendixentzatmendirentzat
MOTIBATIBOAmendíxagaittikmendixengaittikmendirengaittik
INSTRUMENTALA-------mendiz
PROLATIBOA------menditzat
INESIBOAmendiramendixetaramendittara
LEKU-GENITIBOAmendikomendixetakomendittako
ABLATIBOAmendittikmendixetatikmendittatik
ADLATIBOAmendiramendixetaramendittara
HURBILTZE-ADLATTIBOAmendirutzmendixetarutzmendittarutz
MUGA-ADLATIBOAmendiraiñomendixetaraiñomendittaraiño

 

BOKALEZ AMAITUTAKO
IZEN BIZIGABEAK:
TONTOR

SINGULARRAPLURALAMUGAGABEA
ABSOLUTIBOAtontorratóntorraktontor
PARTITIBOA------tontorrik
ERGATIBOAtontórraktóntorraktontorrek
DATIBOAtontórraritóntorreritontorri
GENITIBOAtontórrantóntorrentontorren
SOZIATIBOAtontórrakintóntorrekintontorrekin
DESTINATIBOAtontórrantzattóntorrentzattontorrentzat
MOTIBATIBOAtontórragaittiktóntorre(n)gaittiktontorregaittik
INSTRUMENTALA------tontorrez
PROLATIBOA------tontortzat
INESIBOAtontórriantóntorretantontorretan
LEKU-GENITIBOAtontórrekotóntorretakotontorretako
ABLATIBOAtontórretiktóntorretatiktontorretatik
ADLATIBOAtontórreratóntorretaratontorretara
HURBILTZE-ADLATTIBOAtontórrerutztóntorretarutztontorretarutz
MUGA-ADLATIBOAtontórreraiñotóntorretaraiñotontorretaraiño

 

BOKALEZ AMAITUTAKO
PERTSONA-IZEN BEREZIAK:
IRENE

ABSOLUTIBOAIrene
PARTITIBOAIrenerik
ERGATIBOAIrenek
DATIBOAIreneri
GENITIBOAIrenen
SOZIATIBOAIrenekin
DESTINATIBOAIrenentzat
MOTIBATIBOAIrene(n)gaittik
INSTRUMENTALA---
PROLATIBOAIrenetzat
INESIBOAIrene(n)gan
LEKU-GENITIBOAIrene(n)ganako
ABLATIBOAIrene(n)gandik
ADLATIBOAIrene(n)gana
MUGA-ADLATIBOAIrene(n)ganaiño

 

KONTSONANTEZ AMAITUTAKO
PERTSONA-IZEN BEREZIAK:
IBON

ABSOLUTIBOAIbon
PARTITIBOAIbonik
ERGATIBOAIbonek
DATIBOAIboneri
GENITIBOAIbonen
SOZIATIBOAIbonekin
DESTINATIBOAIbonentzat
MOTIBATIBOAIbone(n)gaittik
INSTRUMENTALA---
PROLATIBOAIbontzat
INESIBOAIbone(n)gana
LEKU-GENITIBOAIbone(n)ganako
ABLATIBOAIbone(n)gandik
ADLATIBOAIbone(n)gana
MUGA-ADLATIBOAIbone(n)ganaiño

 

BOKALEZ AMAITUTAKO
LEKU-IZEN BEREZIAK:
KARAKATE

ABSOLUTIBOAKarakate
PARTITIBOAKarakaterik
ERGATIBOAKarakatek
DATIBOAKarakateri
GENITIBOAKarakaten
SOZIATIBOAKarakatekin
DESTINATIBOAKarakatentzat
MOTIBATIBOAKarakate(n)gaittik
INSTRUMENTALAKarakatez
PROLATIBOAKarakatetzat
INESIBOAKarakaten
LEKU-GENITIBOAKarakateko
ABLATIBOAKarakatetik
ADLATIBOAKarakatera
HURBILTZE-ADLATTIBOAKarakaterutz
MUGA-ADLATIBOAKarakateraiño

 

KONTSONANTEZ AMAITUTAKO
LEKU-IZEN BEREZIAK:
ATXOLIN

ABSOLUTIBOAAtxolin
PARTITIBOAAtxoliñik
ERGATIBOAAtxoliñek
DATIBOAAtxoliñeri
GENITIBOAAtxoliñen
SOZIATIBOAAtxoliñekin
DESTINATIBOAAtxoliñentzat
MOTIBATIBOAAtxoliñe(n)gaittik
INSTRUMENTALAAtxoliñez
PROLATIBOAAtxolintzat
INESIBOAAtxoliñen
LEKU-GENITIBOAAtxolingo
ABLATIBOAAtxolindik
ADLATIBOAAtxoliñera
HURBILTZE-ADLATTIBOAAtxoliñerutz
MUGA-ADLATIBOAAtxoliñeraiño

 

IZENORDAINAK

NIHIGUZUZUEK
ABSOLUTIBOAnihiguzuzuek
ERGATIBOAnikhikgukzukzuek
DATIBOAnerihirigurizurizueri
GENITIBOAnerehiregurezurezuen
SOZIATIBOAnerekinhirekingurekinzurekinzuekin
DESTINATIBOAneretzat / -tzakohiretzat / -tzakoguretzat / -tzakozuretzat / -tzakozuentzat / -tzako
MOTIBATIBOAneregaittikhiregaittikguregaittikzuregaittikzuengaittik
INSTRUMENTALA---------------
PROLATIBOA---------------
INESIBOAnereganhiregangureganzureganzuengan
LEKU-GENITIBOAnereganakohireganakogureganakozureganakozuenganako
ABLATIBOAneregandikhiregandikguregandikzuregandikzuengandik
ADLATIBOAnereganahireganagureganazureganazuengana
MUGA-ADLATIBOAnereganaiñohireganaiñogureganaiñozureganaiñozuenganaiño

 

IZENORDAIN INDARTUAK

NEUHEUGEUZEUZEUEK
ABSOLUTIBOAneuheugeuzeuzeuek
ERGATIBOAneukheukgeukzeukzeuek
DATIBOAneuriheurigeurizeurizeueri
GENITIBOAneureheuregeurezeurezeuen
SOZIATIBOAneurekinheurekingeurekinzeurekinzeuekin
DESTINATIBOAneuretzatheuretzatgeuretzatzeuretzatzeuentzat
MOTIBATIBOAneuregaittikheuregaittikgeuregaittikzeuregaittikzeuengaittik
INSTRUMENTALA
PROLATIBOA
INESIBOAneureganheuregangeureganzeureganzeuengan
LEKU-GENITIBOAneureganakoheureganakogeureganakozeureganakozeuenganako
ABLATIBOAneuregandikheuregandikgeuregandikzeuregandikzeuengandik
ADLATIBOAneureganaheureganageureganazeureganazeuengana
MUGA-ADLATIBOAneureganaiñoheureganaiñogeureganaiñozeureganaiñozeuenganaiño

 

ERAKUSLEAK

HAUHORIHAURA
Sing.PluralaSing.PluralaSing.Plurala
ABSOLUTIBOAhauhónekhorihórrekhaurahárek
ERGATIBOAhonékhónekhorrékhórrekharekhárek
DATIBOAhonihónerihorrerihórrerihariháreri
GENITIBOAhonénhónenhorrénhórrenharénháren
SOZIATIBOAhonekinhónekinhorrékinhórrekinharékinhárekin
DESTINATIBOAhonéntzathónentzathorréntzathórrentzatharentzathárentzat
MOTIBATIBOAhonégaittikhónegaittikhorrégaittikhórregaittikharégaittikháregaittik
INSTRUMENTALA------------------
PROLATIBOA------------------
INESIBOAhonetanhónetanhorretanhórretanharetanháretan
LEKU-GENITIBOAhonetakohónetakohorretakohórretakoharetakoháretako
ABLATIBOAhonetatikhónetatikhorretatikhórretatikharetatikháretatik
ADLATIBOAhonetarahónetarahorretarahórretaraharetaraháretara
MUGA-ADLATIBOAhonetaraiñohónetaraiñohorretaraiñohórretaraiñoharetaraiñoháretaraiño

 

BERAEURAK
ABSOLUTIBOAberaéurak
ERGATIBOAberakéurak
DATIBOAberariéureri
GENITIBOAberanéuren
SOZIATIBOAberakinéurekin
DESTINATIBOAberantzat / -tzakoéurentzat / -tzako
MOTIBATIBOAberagaittikéurengaittik
INESIBOAbera(n)ganéure(n)gan
ADLATIBOAbera(n)ganaéure(n)gana

 

BAT eta BATZUK

BATBATZUK
ABSOLUTIBOAbatbatzuk
ERGATIBOAbatekbatzuek
DATIBOAbateribatzueri
GENITIBOAbatenbatzuen
SOZIATIBOAbatekinbatzuekin
DESTINATIBOAbatentzatbatzuentzat
MOTIBATIBOAbategaittikbatzuengaittik
INSTRUMENTALA
PROLATIBOA
INESIBOAbatian / batenbatzuetan
LEKU-GENITIBOAbatekobatzuetako
ABLATIBOAbatetikbatzuetatik
ADLATIBOAbaterabatzuetara
HURBILTZE-ADLATTIBOAbaterutzbatzuetarutz
MUGA-ADLATIBOAbateraiñobatzuetaraiño

 

Izen bizidunekin:

INESIBOAbatenganbatzuengan
LEKU-GENITIBOAbatenganakobatzuenganako
ABLATIBOAbatengandikbatzuengandik
ADLATIBOAbate(n)ganabatzue(n)gana
HURBILTZE-ADLATTIBOA------
MUGA-ADLATIBOAbatenganaiñobatzuenganaiño

 

BAT-en deklinabide mugatua ere badago, jakina:

ABSOLUTIBOAbata
ERGATIBOAbatak
DATIBOAbatari
GENITIBOAbataren
SOZIATIBOAbatarekin
DESTINATIBOAbatarentzat
MOTIBATIBOAbatarengaittik

 elgoibarko udala